#
#

Navigace

Obsah

Sazebník správních poplatků

dle Zákona č. 634/2004 Sb.

 

Nahlédnutí do matriční knihy nebo sbírky listin        
 •  20,-- Kč za každou matriční událost
   
Změna trvalého pobytu  
 • 50,-- Kč za osoby uvedené na jednom přihlašovacím lístku
   
Vydání stejnopisu, opisu, kopie, fotokopie nebo výpisu z úředních záznamů,  z evidencí, z listin nebo dalšího písemného a obrazového nálezu
 • 50,-- Kč za každou i započatou stránku
   
Vydání stejnopisu rodného, oddacího nebo úmrtního listu
 • 100,-- Kč

Ověření stejnopisu, opisu, kopie, fotokopie
 • 30,-- Kč za každou i započatou stránku
   
Ověření podpisu, otisku razítka na listině nebo na jejím stejnopisu    
 • 30,-- Kč
   
Vydání povolení změny příjmení hanlivého, výstředního, směšného, zkomoleného nebo na dřívější příjmení
 • 100,-- Kč
   
Změna příjmení v ostatních případech 
 • 1.000,-- Kč
   
Uzavření manželství mezi snoubenci, z nichž pouze jeden má trvalý pobyt na území České republiky
 • 2.000,-- Kč
   
Vydání povolení uzavřít manželství mimo stanovenou dobu nebo mimo úředně určenou místnost
 • 1.000,-- Kč
   
Vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství v cizině nebo s cizincem
 
 • 500,-- Kč